Thi đua điển hình tiên tiến lần thứ 2 1 photos | 332 view

Ảnh hoạt động của Đài KTTV khu vực Việt Bắc