ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Đài Thái Nguyên) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

2. Đài Thái Nguyên là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị được giao quản lý.

3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:

a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:

a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định địa bàn được giao phụ trách.

d) Theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:

a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong địa bàn được giao phụ trách.

d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Thái Nguyên.

đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư  trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Thái Nguyên.

13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Thái Nguyên theo quy định.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Đài Thái Nguyên có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Đài Thái Nguyênchịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; điều hành hoạt động của Đài Thái Nguyên theo quy chế làm việc của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

3. Phó Giám đốc Đài Thái Nguyên giúp việc Giám đốc Đài Thái Nguyên, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài Thái Nguyên và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức của Đài Thái Nguyên được bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đài Thái Nguyên và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

5. Các trạm khí tượng, thủy văn và các điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Đài Thái Nguyên quản lý theo phân cấp của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc có danh sách kèm theo.

Cơ cấu tổ chức của Đài tỉnh:

Gồm 05 Kỹ sư.

- Giám đốc trung tâm: Ông Trần Quốc Hưng  – ĐT: 0912 456768

- Phó Giám đốc:           Bà Lê Thu Hà – ĐT: 0985 290 578

- Tổ chuyên môn.

- Tổ Hành chính Tổng hợp.

- Các khí tượng, thủy văn và các điểm đo mưa trực thuộc:

1. Trạm Khí tượng Thái Nguyên.

2. Trạm Khí tượng Định Hóa.

3. Trạm Thủy văn Gia Bảy.

4. Trạm Thủy văn Chã.

5. Điểm đo mưa nhân dân Điềm Mạc.

6. Điểm đo mưa nhân dân Phố Đu.

7. Điểm đo mưa nhân dân Giang Tiên.

8. Điểm đo mưa nhân dân Đại Từ.

9. Điểm đo mưa nhân dân Ký Phú.

10. Điểm đo mưa nhân dân Đình Cả.

11. Điểm đo mưa nhân dân Vũ Chấn.

12. Điểm đo mưa nhân dân La Hiên. 

13. Điểm đo mưa nhân dân Phú Bình.

14. Điểm đo mưa nhân dân Phổ Yên.

15. Điểm đo mưa tự động Điềm Mặc.

16. Điểm đo mưa tự động Vũ Chấn.

17. Điểm đo mưa tự động Phú Cường.

18. Điểm đo mưa tự động Cây Thị.

19. Điểm đo mưa tự động Minh Lập.

20. Điểm đo mưa tự động Văn Lăng.

21. Điểm đo mưa tự động Phúc Trìu.

22. Điểm đo mưa tự động Yên Trạch.

23.Điểm đo mưa tự động Sàng Mộc.

24. Điểm đo mưa tự động Phúc Thuận.

25. Điểm đo mưa tự động Quy Kỳ.

Sản phẩm dịch vụ

- Ra các bản tin dự báo thời tiết, dự báo thuỷ văn hàng ngày, phát tin trên Đài phát thanh và truyền hỉnh tỉnh.

- Xuất bản các bản tin xu thế thời tiết, thuỷ văn 10 ngày vào các  ngày 01, 11, 21 hàng tháng.

- Xuất bản các thông báo thời tiết, thuỷ văn hàng tháng (Tổng kết tháng trước, dự báo tháng sau)

- Xuất bản các bản tin Nhận định xu thế mùa mưa bão, lũ; nhận định các xu thế vụ đông xuân (hàng năm) để phục vụ sản xuất.

- Cập nhật lưu trữ số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng phục vụ sản xuất.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn.

Địa chỉ liên hệ:

Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: cố định: 0280 3855 585; di động: 01656 600 588 ; Fax: 0280 3655078

Email: kttvtn@gmail.vn