ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Đài Vĩnh Phúc) là đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

2. Đài Vĩnh Phúc là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn đối với các đơn vị được giao quản lý.

3. Về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn:

a) Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường, định vị sét trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

c) Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

d) Tổ chức bảo vệ công trình, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn và môi trường trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

đ) Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

4. Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn:

a) Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

c) Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết theo quy định địa bàn được giao phụ trách.

d) Theo dõi các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

5. Về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn:

a) Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách.

b) Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

c) Vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn trong địa bàn được giao phụ trách.

d) Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Đài Vĩnh Phúc.

đ) Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

e) Tiếp nhận, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

6. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

7. Tham gia xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn thuộc phạm vi địa bàn được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với cac sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư  trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi khu vực được giao theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Đài Vĩnh Phúc.

13. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Đài Vĩnh Phúctheo quy định.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Đài Vĩnh Phúc có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Đài Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; điều hành hoạt động của Đài Vĩnh Phúc theo quy chế làm việc của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc và phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

3. Phó Giám đốc Đài Vĩnh Phúcgiúp việc Giám đốc Đài Vĩnh Phúc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài Vĩnh Phúc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức của Đài Vĩnh Phúc được bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đài Vĩnh Phúc và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

5. Các trạm khí tượng, thủy văn và các điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Đài Vĩnh Phúc quản lý theo phân cấp của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc có danh sách kèm theo.

Cơ cấu tổ chức của Đài tỉnh:

Gồm 06 Kỹ sư.

- Giám đốc trung tâm: Ông Đỗ Tự Vỵ  – ĐT: 0912 360336

- Phó Giám đốc:          Ông Trịnh Văn Trung – ĐT: 0914 423 204

- Tổ chuyên môn.

- Tổ Hành chính Tổng hợp.

- Các trạm khí tượng, thủy văn và các điểm đo mưa trực thuộc:

1. Trạm Khí tượng Tam Đảo.

2. Trạm Khí tượng Vĩnh Yên.

3. Trạm Thủy văn Quảng Cư.

4. Điểm đo mưa nhân dân Tam Dương.

5. Điểm đo mưa nhân dân Vĩnh Tường.

6. Điểm đo mưa nhân dân Bình Xuyên.

7. Điểm đo mưa nhân dân Phúc Yên.

8 Điểm đo mưa nhân dân Xuân Hòa.

9. Điểm đo mưa tự động Lập Thạch.

10. Điểm đo mưa tự động Minh Quang.

Sản phẩm dịch vụ

- Ra các bản tin dự báo thời tiết, dự báo thuỷ văn hàng ngày, phát tin trên Đài phát thanh và truyền hỉnh tỉnh.

- Xuất bản các bản tin xu thế thời tiết, thuỷ văn 10 ngày vào các  ngày 01, 11, 21 hàng tháng.

- Xuất bản các thông báo thời tiết, thuỷ văn hàng tháng (Tổng kết tháng trước, dự báo tháng sau)

- Xuất bản các bản tin Nhận định xu thế mùa mưa bão, lũ; nhận định các xu thế vụ đông xuân (hàng năm) để phục vụ sản xuất.

- Cập nhật lưu trữ số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng phục vụ sản xuất.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn.

Địa chỉ liên hệ:

Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3840512.

Email: ttdbkttvvinhphuc@yahoo.com.vn