KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

       Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Đài), có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Đài quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê; đầu tư; quản lý tài sản trong phạm vi quản lý của Đài.

        Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quản lý về kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý tài sản thuộc thẩm quyền; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Đài.

3. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khoa học công nghệ; thẩm định danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản, danh mục dự án đầu tư trung hạn và hàng năm, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện báo cáo quyết toán hàng năm và báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án của Đài.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý vật tư tài sản và đầu tư xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Đài.

5. Quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Đài;

          a) Tổng hợp và đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bàn, thanh lý) đối với các đơn vị trực thuộc Đài theo quy định hiện hành;

          b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Đài; hướng dẫn kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

          c) Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Đài;

          d) Đề xuất danh mục tài sản nhà nước có giá trị lớn cần đăng ký theo quy định.

6. Thực hiện công tác tài chính, kế toán và lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ; các chế độ chính sách, các định mức chi tiêu và các thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí của Đài theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch tiền lương và quản lý quỹ tiền lương của Đài; đảm bảo các chế độ chính sách của Nhà nuóc đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý hồ sơ nhà đất và cơ sở vật chất; bảo quản và cấp phát vật tư, máy – thiết bị; theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động dịch vụ trong phạm vi quản lý của Đài.

9. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

10. Tham gia kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Đài.

11. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đài; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

12. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.

        Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; điều hành hoạt động của Phòng theo quy chế làm việc của Đài và phân công của Giám đốc Đài.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức của Phòng được bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

 

Địa chỉ liên hệ:

- Trưởng phòng: Ông Văn Đức Hùng – ĐT: 0982 786 056

- Phó trưởng phòng:  Bà Vũ Thị Minh Quyền – ĐT: 0977 380 224

                                  Ông Nguyễn Quang Lam – ĐT: 0904 807 963

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại:0210 3843335

Email:duchung3260@gmail.com