VĂN PHÒNG

        Điều 1: Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Đài), có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Đài tổng hợp thông tin phục vụ công tác của Đài; thực hện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ và công tác cải cách hành chính của Đài; tuyên truyền và phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai trong phạm vi quản lý của Đài; tổ chức thực hiện các dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tổng hợp, trình Giám đốc Đài chương trình, kế hoạch công tác của Đài; tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Đài thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác của Đài theo quy định của Tổng cục khí tượng Thủy văn.

3. Xây dựng các nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc.

4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; quản lý viên chức và người lao động; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, lao động tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và quy định của pháp luật.

5. Thực hiện quản lý hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc của Đài; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, theo dõi và cấp phát bảo hộ lao động cho các đơn vị trực thuộc Đài; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường khu vực văn phòng Đài.

8. Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, cá buổi làm việc của lãnh đạo Đài.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đài.

10. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai trong phạm vi quản lý của Đài; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo phân côg của Giám độc Đài và quy định của pháp luật.

12. Tham gia kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền và phân công của Giám đốc Đài.

13. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng của Đài và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.

14. Quản lý viên chức, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Đài giao.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc:

1. Văn phòng có Chánh Văn Phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; điều hành hoạt động của Văn phòng theo quy chế làm việc của Đài và phân công của Giám đốc Đài.

3. Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn Phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức của Văn phòng được bố trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

Địa chỉ liên hệ:

- Chánh Văn phòng: Ông Hà Văn Thực – ĐT: 0982 128959

Văn phòng Đài

Điện thoại: 0210 3846449; Fax: 0210 3846449

Email: thuckttvvb@gmail.com

Văn thư, thường trực

ĐT: 0210 3846449; DĐ: 0966  393 346