Phông chữ

Tác giả: N/A - Đã xem: 448 - Đã tải về: 48

Luật Khí tượng Thủy văn

Tác giả: Quốc Hội - Đã xem: 426 - Đã tải về: 123

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật khí tượng thủy văn.