Phông chữ

Tác giả: N/A - Đã xem: 481 - Đã tải về: 51

Luật Khí tượng Thủy văn

Tác giả: Quốc Hội - Đã xem: 474 - Đã tải về: 130

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật khí tượng thủy văn.