Phông chữ

Tác giả: N/A - Đã xem: 668 - Đã tải về: 65

Luật Khí tượng Thủy văn

Tác giả: Quốc Hội - Đã xem: 651 - Đã tải về: 134

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật khí tượng thủy văn.