QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC VIỆT BẮCThứ năm - 06/02/2020 16:02
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC VIỆT BẮC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC VIỆT BẮC

    Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc, trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

    Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

    Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TCKTTV ngày 09 tháng 1 năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

    Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Đài KTTV Khu vực Việt Bắc quyết định:

    Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), thành phần như sau:

    1. Ông Bùi Đức Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài, Trưởng ban.

    2. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Công đoàn CSTV, phó Giám đốc Đài, Phó Trưởng ban thường trực.

    3. Ông Nguyễn Trung Tuyến, phó Chánh Văn phòng phụ trách, Phó Trưởng ban.

    4. Ông Văn Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên.

    5. Ông Nguyễn Văn Đô, Trưởng phòng Mạng lưới trạm và Thông tin Khí tượng thủy văn, Ủy viên.

    6. Ông Vũ Mạnh Dũng, phó Chánh Văn phòng, Ủy viên.

    7. Ông Trần Huy Toàn, Bí thư Đoàn cơ sở, Ủy viên.

    Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc:

    1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các đơn vị trực thuộc Đài khu vực.

    2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đài khu vực trong việc triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

    3. Phối hợp với bộ phận CNTT, quản lý Websise của Đài trong việc thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Đài khu vực.

    4. Theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị thuộc Đài khu vực theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đài khu vực giao.

    5. Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

    6. Ban Chỉ đạo được sử dụng, con dấu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, trong khi thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

    7. Giao Văn phòng Đài làm đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng thời là đầu mối phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của Đài khu vực; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị, tổ chức thuộc Đài khu vực theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Đài giao.

    Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, tổ chức có liên quan và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người đăng tin: BQT
Nguồn tin: Đài KTTV khu vực Việt Bắc
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1323
  • Tháng hiện tại: 46921
  • Tổng lượt truy cập: 1362080

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng MLT & TT KTTV

Name: Quản Trị Viên
Phone: 0913568698
dungvb@gmail.com

Name: Kỹ Thuật Viên

Mực nước hiện tại