THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020Thứ ba - 19/01/2021 15:52
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020: