Phông chữ

Tác giả: N/A - Đã xem: 706 - Đã tải về: 69

Luật Khí tượng Thủy văn

Tác giả: Quốc Hội - Đã xem: 679 - Đã tải về: 135

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật khí tượng thủy văn.